//////

Opracowanie na tej. drodze nowych generacji wyrobów i nowych technologii produkcji powinno , stanowić ważne zadanie zaplecza nau- ‘ kowo-technicznego przemysłu i biur konstruktorskich. Istotną pomoc przemysłowi w tej dziedzinie powinny oka­zać wyższe szkoły techniczne i placówki Polskiej Akade­mii Nauk” .Jedną z ważnych dyrektyw VIII Zjazdu PZPR było wskazanie na konieczność dalszego zwiększenia aktywności Polski .w międzynarodowej-współpracy na polu nauki i techniki._ Zwrócono uwagę na znaczenie współpracy nau- kowo-technicznej ze Związkiem Radzieckim i innymi kra­jami socjalistycznymi. Polityka partii i państwa ma sprzy­jać szerokim związkom nauki polskiej i techniki ze świa­towym potencjałem badawczym i. rozwojowym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *