//////

Zasadą tej koncepcji politycznej Lenina było zintegrowanie wysiłku naukowonbadawczego uczonych z zadaniami przebudowy gospodarczej kraju. Leninowski plan był pierwszym histo­rycznym dokumentem, w którym przyjmując za punkt wyjścia-obiektywne przesłanki rozwoju nauki określono kierunek i cel działalności badawczej w skali całego pań­stwa. Radziecki plan elektryfikacji kraju’— GOELRO —~ opramwainy pod kierownictwem Lenina w 1920 r. stał się pierwszym – wielkim programem naukowym,  technicznym i -i gospodarczym jednocześnie. Po raz pierwszy w świecie zostały wcielone w życie zasady perspektywicznego plano­wania, obejmującego cele postępu naukowego, technicz­nego oraz ekonomicznego, i to na okres 10—15 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *