//////
  • Sterowanie nauką określa: się mianem polityki nauko­wej. W ustroju socjalistycznym;podstawową zasadą jest traktowanie działalności badawczej i rozwojowej:jako instrumentu polityki partii i rządu w osiąganiu szybkiego i ‘wszechstronnego-rozwoju kraju. Fundamentalną dla Polski zasadę polityki naukowej zdefiniował , VI ^ Zjazd . PZPR uznając szybki rozwój nauki i techniki za charak-‚ terystyczną cechę współczesnej epoki, za główną dźwignię podnoszenia efektywności produkcji i zmiany charakteru praćy„przez jej kompleksową mechanizację i automaty­zację. Wielkie , i kluczowe znaczenie nauki w polityce państwa • nowego  typu .pierwszy podkreślił. .Włodzimierz „Lenin, stwierdzając, że społeczeństwo komunistyczne można zbudować tylko w oparciu o wielkie osiągnięcia nauki i tech­niki. To właśnie Lenin był twórcą polityki naukowej, gdy w Szkicach planu prac naukowo-technicznych (1918 r.) określił podstawowy kierunek działalności naukowo-badawczej młodej republiki robotniczo-chłopskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *