//////

Z badań GUS wynika, że w 1970 r. udział prac wykona- . nych w placówkach naukowo-badawczych, o koszcie prze­kraczającym 1,5 min zł w przeliczeniu .na jeden temat ba­dawczy, wynosił zaledwie 9,7 proc.;-badań o koszcie od 501 tys. do 1,5 min zł — nie więcej niż 15,8 proc.. Chociaż ’ nie były to zagadnienia badawcze o szerokim zakresie, koncentrujące znaczny wysiłek poznawczo-rozwojowy,jednak przy ówczesnym rozproszeniu, nadmiernym roz­drobnieniu sił i środków uznawano je za takie; stanowiły one około A prac w ogóle wykonywanych przez zaplecze naukowo-badawcze. Sytuację pogarszał fakt, iż większość badań to były prace o jeszcze mniejszych zakresach tema­tycznych — ponad A wszystkich opracowywanych tema­tów, przy czym, według danych GUS, ponad 11. proc, za­gadnień to drobne opracowania i analizy, których koszt przeciętnie nie przekraczał 30 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *