//////

W rzeczywistości był to pierwszy w< naszym kraju plan perspektywiczny, który stworzył, naukowe pod­stawy dla-kompleksowego wykorzystania największego bogactwa, jakim jest woda. W. latach 1952—1955 zrealizo­wano jeden z pierwszych wielkich programów badawczych, w Polsce,’a uwieńczeniem prac badawczych było opracowanie zarysu’ perspektywicznego planu| gospodarki wod­nej, który został przedłożony rządowi PRL. Prace nad kompleksowym zagospodarowaniem zasobów wodnych stworzyły podstawy do dalszych studiów -i ana- . liz. Kolejne, coraz bardziej rozwinięte i pogłębione wersje programu w dziedzinie gosp odarki wodnej stały się czę­ściami składowymi wszystkich planów perspektywicznych. … Do tych prac włączyły się-liczne placówki, w-tym resor­towe instytuty i zakłady badawcze oraz biura projektowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *