//////

Zarówno w prognozach, jak i też w planach rekon­strukcji istnie ją’poważne luki, a nawet błędy .metodyczne, polegające m. in. na braku jasnego określenia istoty prog­nozy i metod jej opracowaniamówił prof. dr Jan Kacz­marek,’ przewodniczący, KNiT podczas sympozjum , na te­mat nowych, metod planowania,. koordynacji i organizacji prac badawczo-rozwojowych (kwiecień 1968 r.)- — Piany  rekonstrukcji .branż„cechowała natomiast tak duża różno­rodność w sposobie podejścia, że trudno jest mówić o ja­kimś jednorodnym systemie, który pozwoliłby scalać te  cząstkowe opracowania w ogólnonarodowy plan rekon­strukcji.W polityce naukowej i technicznej końca lat sześćdzie- siątych przyjęto, że planowanie ibadań i prac rozwojowych  powinno opierać się przede wszystkim na długookreso­wych prognozach typu społecznego, ekonomicznego i nau­kowo-technicznego, a dopiero po ich przyjęciu należy opra- ‚oowywać programy perspektywiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *