//////

Społeczność naukowa do dziś odczuwa ńie-r’ docenianie możliwości badawczych w latach pięćdziesią­tych i sześćdziesiątych, ubogi wówczas potencjał naukowy. Jakimi środkami materialnymi dysponuje-‚badacz w Pol­sce? Znacznie skromniejszymi niż we wszystkich porów­nywalnych dla nas krajach. Na przykład, w porównaniu z NRD wynosi to około 25 proc.- wartości nakładów przy­padających na jednego badacza.   Dobrobyt, wysoki poziom konsumpcji, nowoczesną pro­dukcję kraje wysoko uprzemysłowione zawdzięczają prze­de wszystkim rozwojowi badań, finansowaniu prac dają­cych W’ rezultacie’ znaczne ‚ korzyści gospodarcze i spo­łeczne. Dla ńaszej polityki gospodarczej znamienne” było to, że udział nakładów inwestycyjnych w placówkach naukowo- badawczych i rozwojowych ‚ był minimalny, znikomy w stosunku do wydatków inwestycyjnych w całej gospo­darce narodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *