//////

‚Rzeczą oczywistą jest, że w wypadku badań podstawo­wych— wolnych,— polityka naukowa sprowadza’się do ustalenia kierunków, a nie konkretnych celów. Natomiast dla badań stosowanych definiuje ona kierunki i cele w spo­sób konkretny. Trzeba pamiętać, że W. warunkach socja­lizmu istnieje nadrzędność polityki społecznej i gospodar­czej- państwa nad polityką-naukową. To wynika z faktu, j żel nauka .pełni funkcję,’* służebną wobec społeczeństwa;, winna służyć jego. intelektualnemu i materialnemu rozwojowi.’  W; ekspertyzach* Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz / innych”analizach naukoznawców zwraca się. uwagę na konieczność Mrierowania się w naszej polityce naukowpjnie tylko korzyściami łatwo i szybko osiąganymi, a rodzącymi się głównie w wyniku prac’rozwojowych, ale i-rtakimi,’ które‘pojawią,się’w przyszłości.’Przy ustalaniu celów badań należy-więc-szerzej i pełniej uwzględniać rolę badań podstawowych, ońe‘bowiem — twierdzą’twórcy ekspertyzy’—tworzą swoistą infrastrukturę, badawczą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *