//////

Przeprowadzone w kraju badania pracy wykonywanej przez kadrę techniczną potwierdzają również nie­pełne wykorzystanie kwalifikacji i czasu pracy”.Zagadnienie racjonalnego wykorzystania kadry nauko­wej i technicznej stanowi także obecnie w naszej-polityce poważny problem. Mimo stałej poprawy sytuacji, nie stworzyliśmy w nauce ani takiego systemu; ani takich wa­runków organizacyjnych i administracyjnych, dzięki któ­rym wzrosłaby znacznie efektywność ‚pracy badawczej i rozwojowej. Wciąż kadry, naukowe i inżynieryjne nie są we właściwy sposób wykorzystane. W okresie od 1963 roku do VI Zjazdu PZPR, mimo wie­lu trudności,’niedociągnięć i .niekonsekwencji w polityce naukowej i technicznej, nastąpił znaczny postęp w roz­woju nauki i techniki, jej zbliżenie do gospodarki; w więk­szym stopniu odpowiadała ona na społeczne potrzeby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *