//////

Obecnie-politykę naukową i techniczną w Polsce mo- . żemy określić jako zespół przyjętych zasad i metod, środ­ków prawnych i wykonawczych, mających na celu pobu- ‚ dzanie, modyfikowanie, organizowanie i wykorzystywanie . naukowego i technologicznego potencjału kraju dla spro­stania różnorodnym wymogom i dla osiągnięcia ekono- micznego, społecznego i kulturalnego postępu.  Opracowywanie i realizowanie jednolitej polityki stano­wi określoną funkcję państwa socjalistycznego. W czasach rewolucji naukowo-technicznej, gdy nauka stała się de­cydującym czynnikiem wszechstronnego materialnego i in­telektualnego rozwoju społeczeństwa, istotnego znaczenia nabierają sprawy jej inwestowania i konsekwentne dąże­nie do osiągania jak najbardziej korzystnych społecznych i gospodarczych celów. W czasie II Kongresu Nauki Pol­skiej (1973 r.) zwrócono uwagę ^ na inny aspekt polityki naukowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *