//////

Polityka naukowa po V Zjeździe PZPR miała na celu nie tylko usprawnienie systemu planowania badań i prac rozwojowych/ale .również zwiększenie wówczas niskiej ich efektywności. Przyjęto zasadę oparcia polityki nauko­wej i technicznej m. in. na stymulacji finansowej — sta- .nowiącej czynnik preferencji wybranych kierunków ba­dań oraz prac rozwojowych najważniejszych dla gospo­darki i nauki. Uznano, że tworzenie planów, zwłaszcza na szczeblu centralnym, musi oznaczać jedność planowania zadań i środków. Stąd konieczność opracowania specjal­nego systemu finansowania, określonego w uchwale V Zja­zdu PZPR jako system finansowania centralnego. To oznaczało w praktyce wprowadzenie słusznej zasady finan­sowania przedmiotowego w odróżnieniu od dominującego poprzednio finansowania podmiotowego. Przyjęta wów­czas zasada z pozytywnym rezultatem stosowana jest także obecnie w naszej polityce naukowej i technicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *