//////

Jest tó niezbędne dla osiągnięcia założonych celów społeczno-gospodarczego roz­woju’kraju. Integrację działalności placówek naukowo-badawcżych-i rozwojowych, niezależnie” od -ich -przynależności organizacyjnej, dla wykonania programów o zdefiniowa­nych celach społeczno-gospodarczych i kulturalnych.   Oddziaływanie na kierunki i tempo rozwoju ‚nauki i techniki za pomocą środków ekonomicznych, a więc fun­duszu z budżetu państwa, środków organizacji gospodar­czych.Organem państwowym powołanym dó realizacji tak po­jętych zasad polityki naukowej jest przede wszystkim Mi­nisterstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Pro­gram działalności resortu ,w zakresie tworzenia i doskona­lenia warunków rozwoju nauki i techniki oraz przygoto­wania kadr z wyższym wykształceniem opiera się na de­cyzjach partii i rządu, polityce państwa. Resort uczestni­czy jednak w definiowaniu zasad tej polityki .i określaniu jej celów oraz form wprowadzania w życie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *