//////

Uwzględniamy w za-‚ mierzeniach integrację potencjału naukowo-badawczego, optymalizację alokacji ośrodków naukowych w kraju.’ W polityce’naukowej obowiązuje sprzężenie zasad so­cjalizmu z rewolucją naukowo-techniczną, nauka / bowiem — uzyskując nową i wysoką rangę społeczną — sta­je się ważnym instrumentem przekształcania społeczeń­stwa w wysoko rozwinięte.  Krótki. przegląd kształtowania się naszej polityki nau­kowej * pozwala na wysnucie „wniosku, iż nie mieliśmy pełnych możliwości .wprzęgnięcia do rozwoju ogólnospołecznego i gospodarczego nauki jako jego głównej‘siły napędowej. Perspektywiczny program rozwoju nauki .na okres 10— 15 lat’obejmuje poszczególne dyscypliny naukowe- kom­pleksowe problemy bMawcze dotyczące społecznego roz- ‘ woju, przestrzennego zagospodarowania, kraju, unowocześ-‚ ńienia przemysłu i techniki, rolnictwa i leśnictwa, ochrony zdrowia, problematyki żywieniowej, oraz ochrony środo­wiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *