//////

Polska roku 1971 z punktu widzenia potencjału gospo­darczego nie była już ^kopciuszkiem” Europy. Wytwarzaliśmy dochód narodowy^zapewniający nam dobre miejsce w Europie. Mieliśmy wówczas’ w kraju w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dwukrotnie więcej pracowników z wyż­szym wykształceniem technicznym niż Wielka Brytania, RFN, Francja, a nawet USA .Gdzie zatem znajdowało się źródło niedostatecznej efek- _ tywności systemu badań i prac rozwojowych? Odpowiedź  , na to pytanie dał VI Zjazd PZPR w grudniu 1971 roku. „Niedostateczna koncentracja badań i prac rozwojowych, ^ rozproszenie tematów i placówek jest jednak nadal głów­ną słabością naszej nauki i techniki—stwierdzono w sprawoadaniu KC PZPR; Niedorozwój ogniw pośrednich mię­dzy placówkami .badawczymi a gospodarką, zbyt niski sto­pień wdrażania i upowszechniania wyników krajowych badań i prac rozwojowych stanowią nadal istotny hamu- „ lec postępu naukowo-technicznego-naszej gospodarki”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *