//////

Aby zwiększyć efektyw­ność badań, wprowadzone zostają , przepisy, zobowiązujące /do planowania i koordynowania * badań w skali całego kraju. W roku ‚1963 mieliśmy już taki potencjał naukowot-ba- dawczy, że dla wcielenia w życie nowych założeń polityki naukowej nie wystarczała dotychczasowa’ struktura kie­rowania i . zarządzania. Należy przypomnieć,’ że wówczas w Polsce istniały już 74 szkoły wyższe (zatrudniające rionad 17,5 tys. nauczycieli akademickich), a badania nau- ‚kowe prowadziło 79,instytutów i zakładów PANWładze polityczne i państwowe podejmowały wielokrot­nie decyzje zmierzające do kolejnego usprawnienia dzia­łalności naukowej i technicznej, właściwego jej stymulo- . wania, zgodnie z potrzebami rozwoju gospodarczego i spo­łecznego Polski. W kształtowaniu rozwoju prac konstruk­cyjnych’ oraz, rozwiązań’ technologicznych w przemyśle określoną rolę spełniła powołana w 1957 r. Rada ds. Tech­niki przy prezesie Rady Ministrów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *