//////
  • Z dotychczasowych analiz wynika, że studia nad podstawami tej polityki mogą mieć duże„znaczenie praktyczne. Chodzi o studia porównawcze, o cha­rakterze międzynarodowym i historycznym, uwzględnia­jące realia społeczno-polityczne i gospodarcze. Polski.Autorzy ekspertyzy polityki naukowej w Polsce docho­dzą do wniosku, że konieczne staje się odpowiednie (…) „skoordynowanie polityki naukowej z elementami nad-‘ rzędnych wobec niej polityk – społecznej i gospodarczej, przy  jednocześnie zwiększonej penetracji praktyki spo­łecznej i gospodarczej przez naukę, która charakteryzuje okres rewolucji ..naukowo-technicznej,, narzuca potrzebę sprecyzowania tych pojęć, i ich wzajemnych relacji. Doty­czy to nie tylko stosunku polityki naukowej do gospodarczej i społecznej, co w istotnym stopniu rzutuje na struk­turę i charakter procesów decyzyjnych; dotyczy to również różnorodności, rodzajów działalności, zazwyczaj ujmowa­nej pod wspólnym mianem polityki naukowej”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *